Sluiten
Login
Disclaimer

iNN TENS klimaattechniek besteedt veel zorg aan het actualiseren van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Gebruik van de site van iNN TENS klimaattechniek en de daarmee verbonden internet-sites van instellingen waarmee iNN TENS klimaattechniek nauw verbonden mocht zijn, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: "de sites") betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door de instellingen uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. iNN TENS klimaattechniek, alsmede de besturen en medewerkers van iNN TENS klimaattechniek aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciéle en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van iNN TENS klimaattechniek. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van iNN TENS klimaattechniek zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

iNN TENS klimaattechniek geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

E-MAIL.

Als u op deze pagina bent gekomen naar aanleiding van de disclaimer die u onderaan onze e-mail berichten heeft kunnen aantreffen, dan is de volgende informatie is voor u van belang: De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopieren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u dan afzender op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

iNN TENS klimaattechniek is niet verantwoordelijk en wijst iedere Aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.